De School

Rekenen

Rekenen vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). Leren rekenen kan gekenschetst worden als een stapeling van kennis en vaardigheden. Naast onze rekenmethode hanteren we , indien nodig, "Het Rekenmuurtje" waarin de basisbewerkingen worden gevisualiseerd. Op deze manier krijgen de leerlingen zicht op hun eigen basiskennis en kunnen ze vervolgens zelf kiezen met welk steentje uit de muur ze gericht aan de slag gaan. 

Differentiëren

De groepen 3-4 volgen de basisinstructie. De kinderen met een verdiept arrangement kunnen na een verkorte instructie in de klas aan de slag met hun verwerking en daarna met de uitdagende verwerkingsstof. De kinderen met een intensief arrangement krijgen verlengde instructie en verwerking onder begeleiding, in een klein groepje in de tussenruimte.

Om goed aan te kunnen sluiten op het rekenniveau van de leerlingen hebben we in de groepen 5-6 en 7-8 de rekentijd op elkaar afgestemd. De kinderen met een verdiept arrangement krijgen een verkorte instructie in de klas en krijgen uitdagende verwerkingsstof aangeboden op het Leerplein onder begeleiding van een onderwijsassistent of leraarondersteuner. De kinderen met een eigen leerlijn voor rekenen maken gebruik van het niveau werkboek van de methode.

Inzet van ICT in ons rekenonderwijs

In de groepen 7 en 8 is er voor iedere leerling een chromebook beschikbaar. Ook in de overige groepen wordt gebruik gemaakt van tablets, chromebooks of laptops. Digitale leermiddelen maken het steeds meer mogelijk om leerstof op maat aan te bieden aan de individuele leerling. 
In de groepen 7 en 8 wordt in de rekenles gebruik gemaakt van Getal en Ruimte junior. De rekenopdrachten worden digitaal verwerkt. Toetsen worden wel op papier afgenomen.                                                                                                            Het digitaal verwerken van de opdrachten heeft als voordeel dat
als de kinderen zelfstandig werken aan de taken, de leerkracht de resultaten kan volgen in de online leerkrachtapplicatie. Ook kan de leerkracht zien of de kinderen de hoofddoelen van de week begrijpen en direct ingrijpen als dat nodig is. 

Wij zijn een katholieke school en de aandacht voor levensbeschouwelijke identiteit(en) komt aan bod in ons onderwijsprogramma. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

We besteden dagelijks aandacht aan levensbeschouwelijke vorming op school om kinderen te begeleiden en te ondersteunen bij het verkennen, bewust maken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen. Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities (onder andere de joodse en christelijke traditie) in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op te reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. De ervaringen van kinderen krijgen betekenis. Dat geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst. 

Op onze school:

  • Werken we  met de methode Trefwoord, waarin de normen en waarden d.m.v. liedjes en verhalen naar voren komen (o.a. bijbelverhalen). 
  • Houden we vieringen, waaronder Pasen en Kerst.
  • Werken we samen met de Parochie (workshops,Kerstviering, enz)

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Om kinderen zich op sociaal-emotioneel vlak zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Wij willen dat ieder kind elke dag met plezier naar school komt, veel leert en zich daardoor op alle gebieden goed kan ontwikkelen. Een sterk pedagogische klimaat is belangrijk voor iedereen. Het team zorgt samen met de kinderen voor een veilige sfeer. Persoonlijke groei start bij het mogen zijn wie je bent. We hebben daarom oog voor de individuele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Groeien doe je met elkaar. Dat betekent ook met elkaar samenwerken, zowel door kinderen als leerkrachten en onderwijsassistenten. Vanuit een veilige sfeer werken we samen aan goed onderwijs!

Aanpak

Het aanbod is in een doorgaande lijn binnen de school vormgegeven. Ter versterking van de groepsvorming en een sterk pedagogisch klimaat starten we elk nieuw schooljaar met de “gouden weken”. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 voeren de eerste weken van het schooljaar individuele kind gesprekken en in groep 5 t/m 8 is er aan het begin van het schooljaar een gesprek met de ouders en de leerling (startgesprek). In alle groepen hanteren we dezelfde basisregels, wordt er gewerkt met het Gedragsprotocol en wordt De Kanjer training aangeboden. Het doel is het stimuleren van sociaal vaardig gedrag en het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag. Coöperatief Leren en de coöperatieve werkvormen die binnen de groep ingezet worden geven leerlingen de kans om sociale vaardigheden op een natuurlijke manier te verwerven en in te zetten binnen de dagelijkse context.

Aanvullend aanbod binnen de school voor selecte groep kinderen

Indien een kind op sociaal-emotioneel gebied nog aanvullende ondersteuning nodig heeft worden er door de orthopedagoog jaarlijks 2 trainingen gegeven; de ‘Fijn: Vrienden!’ training (voor kinderen 4-7 jaar) en de Sociaal-emotionele vaardigheidstraining (SEV training; voor kinderen +/- 9 tot 12 jaar). In de groep kunnen na overleg met ouders kinderen geplaatst worden die zich bijvoorbeeld te (faal)angstig gedragen, denken vanuit een negatief zelfbeeld, die te stil/teruggetrokken zijn, te weinig weerbaar zijn, zichzelf overschreeuwen, die te dominant of opstandig zijn en zich sociaal-onhandig gedragen ten opzichte van leeftijdsgenoten.  De trainingen zijn gericht op het verbeteren van het persoonlijk welbevinden en de sociale vaardigheden door het bieden van inzicht in gevoelen/gedachte/gedrag, het versterken van adequate weerbaarheid en het vergroten van het zelfvertrouwen van een kind door het verminderen van niet-helpende gedachten. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de ouders en leerkracht die gedurende de training middels mail of een opmerking in de klussenmap aangeven waar het kind in het dagelijks leven op dat moment problemen mee ondervindt. Op deze wijze wordt de wetenschappelijk onderbouwde methodiek van de training gepersonaliseerd naar de behoeftes van elk kind afzonderlijk.

Leesonderwijs krijgt op onze school veel aandacht. Kinderen die veel boeken lezen, verhogen hun kans op het behalen van goede resultaten. Bij de aanpak Motiverend Lezen staat datgene centraal wat het lezen zo leuk maakt: tekst, inhoud, stijl en betekenis. Dit wordt gecombineerd met een motiverende, enthousiaste leerkracht en een duidelijk lesstramien met veel leestijd. Deze ingrediënten zijn van essentieel belang voor het ontwikkelen van zelfstandig lezende, gemotiveerde lezers die lezen om te leren en die lezen voor hun plezier.

Wat houdt het motiverend leestraject nu precies in?

De aanpak begint al bij de kleuters, bij het voorbereidend lezen. Er wordt op school veel voorgelezen! De prentenboeken in de kleutergroepen worden meerdere malen voorgelezen en volgens een vaste aanpak uitgewerkt. De kinderen gaan aan de slag met het schrijven van krabbels, herkenbare woorden en soms al enkele zinnen.

Vanaf groep 3 staat er veel leestijd op het rooster. Voor groep 3 is dat 425 minuten per week. In de leestijd draait alles om wat er toe doet om te leren lezen. Letters aanbieden, letters lezen, letters schrijven. Van letters naar woordjes naar zinnetjes naar tekst. We gaan zo snel mogelijk naar de tekst toe, naar het beleven van de context. 

Het voortgezet technisch lezen start met het hardop lezen in tweetallen, dit noemen we duolezen. Om de beurt lezen de leerlingen elkaar voor uit één boekje, waarbij ze elkaar helpen. Zodra de kinderen AVI niveau E4 bereikt hebben, gaan ze stillezen in hun zelfgekozen boeken uit de schoolbibliotheek. De kinderen lezen zo ongeveer 25 boeken per jaar. 

Mocht een kind in groep 3 of groep 4 het AVI niveau E4 al (vroegtijdig) bereikt hebben, dan gaat het kind afwisselend duo-lezen of stillezen. 

Op deze manier kunnen we goed aansluiten bij het leesniveau van de kinderen en kunnen ze  veel leeskilometers maken!

Leerkrachten houden in de klas ‘boekenbabbels’ om boeken en schrijvers te promoten, leerlingen nieuwsgierig te maken en de verschillende soorten boeken te introduceren. 

Door leesgesprekken met leerkracht en klasgenoten te voeren krijgen de leerlingen inzichten in teksten, leren ze verhalen waarderen en hun waardering te verwoorden. 

Extra leesbegeleiding

Leerlingen, die niet voldoende profiteren van het basisaanbod en de extra leestijd in de klas, krijgen extra leesbegeleiding buiten de groep van één van de onderwijsassistenten. De interventieprogramma’s Bouw!, Connect en Ralfi lezen worden hierbij ingezet.

Kindontmoetingscentrum                                                                                  

 

 

KOC de Brakken heeft een kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang en een basisschool onder één dak.  Onderwijs en opvang zijn nauw op elkaar afgestemd om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen.    Ons Kindontmoetingscentrum beschikt over een bibliotheek, speelzaal, gymzaal, theater, schoolkeuken, moestuin en een leerplein. Volop mogelijkheden voor optimale talentontwikkeling voor onze kinderen.

.

 


Identiteit canon

De identiteit canon geeft aan waar de school voor staat en hoe dit gewaarborgd wordt. De uitgangspunten van deze school zijn de christelijke normen en waarden.  Hoe worden deze gewaarborgd:

  • werken met de methode Trefwoord, waarin de normen en waarden d.m.v. liedjes en verhalen naar voren komen. ( o.a. in bijbelverhalen)
  • houden van vieringen, waaronder Pasen en Kerst.
  • samenwerken met de Parochie ( eerste communie /driekoningen zingen,enz).

.
Onderwijs op maat      

We werken binnen de groepen op drie instructieniveaus waardoor we maatwerk leveren voor alle kinderen.  Onderwijs op maat betekent dat leerlingen van de leerkracht instructie op het juiste leerniveau krijgen. Om dit daadwerkelijk mogelijk te maken worden leerlingen geclusterd en ontstaan per klas 3 instructiegroepen, de arrangementen:

1. Basis arrangement: leerlingen volgen de basis lesstof en bijbehorende instructie.

2. Intensief arrangement: leerlingen hebben behoefte aan extra (verlengde) instructie op de basis lesstof en/of werken op een individuele leerlijn.

Mocht de extra instructie in de klas niet genoeg leerrendement opleveren, dan is er op onze school ook een mogelijkheid om buiten de groep (voor een bepaalde periode) extra begeleiding te krijgen van een leraarondersteuner of onderwijsassistent.

3. Verdiept arrangement: leerlingen hebben onvoldoende uitdaging aan de basis lesstof. Deze lesstof wordt gecompact en er wordt instructie gegeven op aanvullende, verdiepende opdrachten.

Kinderen binnen het verdiepte arrangement krijgen op vaste tijden extra uitdagingen aangeboden op het Leerplein van onze school, begeleidt door de leraarondersteuner of onderwijsassistent.