De School

Muziek

Muziek maken is leuk! Wetenschappelijke onderzoeken hebben bewezen, dat muziek maken een positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Samen muziek maken versterkt het groepsgevoel, de discipline en verbetert de sociale- en emotionele vaardigheden.

Op onze school krijgen de kinderen structureel muziekles aangeboden.  Deze lessen worden gegeven door twee vakdocenten van het Kunstpodium. Zij stimuleren de creatieve, sociale en muzikale ontwikkeling door middel van lezen, noteren, luisteren, bespreken, beleven, maken, bewegen, spelen, zingen en presenteren.

Aantal lessen per leerjaar

  • De kinderen in de groepen 1 t/m 4 krijgen in totaal 30 lessen aangeboden.
    Lesduur per les: 30 minuten
  • De kinderen in de groepen 5 t/m 8 krijgen in totaal 20 lessen aangeboden. 

Lesduur per les: 45 minutenVoor onderzoekers heeft de wereld geen grenzen. Onze leerlingen willen het onbekende ontdekken. Ze zijn verwonderd over nieuwe werelden die voor ze opengaan. Blink Wereld helpt hen de aangeboren nieuwsgierigheid te gebruiken en de onderzoeker in de leerlingen wakker te maken.

Blink Wereld – geïntegreerd heeft een heldere structuur. Thema’s zijn hierin leidend. Klimaatverandering, verschillen tussen culturen of de verdeling van ons voedsel. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van onze leerlingen, waardoor ze gemakkelijk geïnteresseerd raken. De verschillende onderdelen van wereldoriëntatie komen vanzelf aan bod. Inclusief burgerschap. 

In elk thema werkt de leerkracht samen met de leerlingen aan een eindopdracht. Alles wat ze leren, kunnen ze direct inzetten om deze opdracht te vervullen. Zo ontdekken ze de wereld en tegelijkertijd waarom ze dat verder helpt. Op school en in hun leven.

Schooltijden

Groep 1 t/m 4

 

's morgens

's middags

Maandag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Dinsdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Woensdag

8.30 uur tot 12.15 uur

 

Donderdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Vrijdag

8.30 uur tot 12.15 uur *

 

*Groep 1 is de gehele vrijdag vrij

Groep 5 t/m 8

 

's morgens

's middags

Maandag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Dinsdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Woensdag

8.30 uur tot 12.15 uur

 

Donderdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Vrijdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Sport‘s Cool

Er is in school een aanbod van Sport’s Cool lessen na schooltijd. Voor 15 euro kan een kind gedurende een periode van 6 weken, 1 keer per week, aan diverse sportactiviteiten deelnemen in de gymzaal op school. https://www.sport-s-cool.nl/


Art’s Cool

Ook hebben we naschools programma voor Kunst en Cultuur. Er zijn een aantal blokken  van 6 lessen. Elke les duurt een uur. Deelnemen kost 15 euro per blok. https://arts-cool.nl/?p=1

Wij zijn een katholieke school en de aandacht voor levensbeschouwelijke identiteit(en) komt aan bod in ons onderwijsprogramma. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

We besteden dagelijks aandacht aan levensbeschouwelijke vorming op school om kinderen te begeleiden en te ondersteunen bij het verkennen, bewust maken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen. Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities (onder andere de joodse en christelijke traditie) in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op te reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. De ervaringen van kinderen krijgen betekenis. Dat geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst. 

Op onze school:

  • Werken we  met de methode Trefwoord, waarin de normen en waarden d.m.v. liedjes en verhalen naar voren komen (o.a. bijbelverhalen). 
  • Houden we vieringen, waaronder Pasen en Kerst.
  • Werken we samen met de Parochie (workshops,Kerstviering, enz)

Leesonderwijs krijgt op onze school veel aandacht. Kinderen die veel boeken lezen, verhogen hun kans op het behalen van goede resultaten. Bij de aanpak Motiverend Lezen staat datgene centraal wat het lezen zo leuk maakt: tekst, inhoud, stijl en betekenis. Dit wordt gecombineerd met een motiverende, enthousiaste leerkracht en een duidelijk lesstramien met veel leestijd. Deze ingrediënten zijn van essentieel belang voor het ontwikkelen van zelfstandig lezende, gemotiveerde lezers die lezen om te leren en die lezen voor hun plezier.

Wat houdt het motiverend leestraject nu precies in?

De aanpak begint al bij de kleuters, bij het voorbereidend lezen. Er wordt op school veel voorgelezen! De prentenboeken in de kleutergroepen worden meerdere malen voorgelezen en volgens een vaste aanpak uitgewerkt. De kinderen gaan aan de slag met het schrijven van krabbels, herkenbare woorden en soms al enkele zinnen.

Vanaf groep 3 staat er veel leestijd op het rooster. Voor groep 3 is dat 425 minuten per week. In de leestijd draait alles om wat er toe doet om te leren lezen. Letters aanbieden, letters lezen, letters schrijven. Van letters naar woordjes naar zinnetjes naar tekst. We gaan zo snel mogelijk naar de tekst toe, naar het beleven van de context. 

Het voortgezet technisch lezen start met het hardop lezen in tweetallen, dit noemen we duolezen. Om de beurt lezen de leerlingen elkaar voor uit één boekje, waarbij ze elkaar helpen. Zodra de kinderen AVI niveau E4 bereikt hebben, gaan ze stillezen in hun zelfgekozen boeken uit de schoolbibliotheek. De kinderen lezen zo ongeveer 25 boeken per jaar. 

Mocht een kind in groep 3 of groep 4 het AVI niveau E4 al (vroegtijdig) bereikt hebben, dan gaat het kind afwisselend duo-lezen of stillezen. 

Op deze manier kunnen we goed aansluiten bij het leesniveau van de kinderen en kunnen ze  veel leeskilometers maken!

Leerkrachten houden in de klas ‘boekenbabbels’ om boeken en schrijvers te promoten, leerlingen nieuwsgierig te maken en de verschillende soorten boeken te introduceren. 

Door leesgesprekken met leerkracht en klasgenoten te voeren krijgen de leerlingen inzichten in teksten, leren ze verhalen waarderen en hun waardering te verwoorden. 

Extra leesbegeleiding

Leerlingen, die niet voldoende profiteren van het basisaanbod en de extra leestijd in de klas, krijgen extra leesbegeleiding buiten de groep van één van de onderwijsassistenten. De interventieprogramma’s Bouw!, Connect en Ralfi lezen worden hierbij ingezet.

Kindontmoetingscentrum                                                                                  

 

 

KOC de Brakken heeft een kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang en een basisschool onder één dak.  Onderwijs en opvang zijn nauw op elkaar afgestemd om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen.    Ons Kindontmoetingscentrum beschikt over een bibliotheek, speelzaal, gymzaal, theater, schoolkeuken, moestuin en een leerplein. Volop mogelijkheden voor optimale talentontwikkeling voor onze kinderen.

.

 


Identiteit canon

De identiteit canon geeft aan waar de school voor staat en hoe dit gewaarborgd wordt. De uitgangspunten van deze school zijn de christelijke normen en waarden.  Hoe worden deze gewaarborgd:

  • werken met de methode Trefwoord, waarin de normen en waarden d.m.v. liedjes en verhalen naar voren komen. ( o.a. in bijbelverhalen)
  • houden van vieringen, waaronder Pasen en Kerst.
  • samenwerken met de Parochie ( eerste communie /driekoningen zingen,enz).

.
Onderwijs op maat      

We werken binnen de groepen op drie instructieniveaus waardoor we maatwerk leveren voor alle kinderen.  Onderwijs op maat betekent dat leerlingen van de leerkracht instructie op het juiste leerniveau krijgen. Om dit daadwerkelijk mogelijk te maken worden leerlingen geclusterd en ontstaan per klas 3 instructiegroepen, de arrangementen:

1. Basis arrangement: leerlingen volgen de basis lesstof en bijbehorende instructie.

2. Intensief arrangement: leerlingen hebben behoefte aan extra (verlengde) instructie op de basis lesstof en/of werken op een individuele leerlijn.

Mocht de extra instructie in de klas niet genoeg leerrendement opleveren, dan is er op onze school ook een mogelijkheid om buiten de groep (voor een bepaalde periode) extra begeleiding te krijgen van een leraarondersteuner of onderwijsassistent.

3. Verdiept arrangement: leerlingen hebben onvoldoende uitdaging aan de basis lesstof. Deze lesstof wordt gecompact en er wordt instructie gegeven op aanvullende, verdiepende opdrachten.

Kinderen binnen het verdiepte arrangement krijgen op vaste tijden extra uitdagingen aangeboden op het Leerplein van onze school, begeleidt door de leraarondersteuner of onderwijsassistent.