Kindontmoetingscentrum                                                                                  

 

 

KOC de Brakken heeft een kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang en een basisschool onder één dak.  Onderwijs en opvang zijn nauw op elkaar afgestemd om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen.    Ons Kindontmoetingscentrum beschikt over een bibliotheek, speelzaal, gymzaal, theater, schoolkeuken, moestuin en een leerplein. Volop mogelijkheden voor optimale talentontwikkeling voor onze kinderen.

.

 


Identiteit canon

De identiteit canon geeft aan waar de school voor staat en hoe dit gewaarborgd wordt. De uitgangspunten van deze school zijn de christelijke normen en waarden.  Hoe worden deze gewaarborgd:

 • werken met de methode Trefwoord, waarin de normen en waarden d.m.v. liedjes en verhalen naar voren komen. ( o.a. in bijbelverhalen)
 • houden van vieringen, waaronder Pasen en Kerst.
 • samenwerken met de Parochie ( eerste communie /driekoningen zingen,enz).

.
Onderwijs op maat      

We werken binnen de groepen op drie instructieniveaus waardoor we maatwerk leveren voor alle kinderen.  Onderwijs op maat betekent dat leerlingen van de leerkracht instructie op het juiste leerniveau krijgen. Om dit daadwerkelijk mogelijk te maken worden leerlingen geclusterd en ontstaan per klas 3 instructiegroepen, de arrangementen:

1. Basis arrangement: leerlingen volgen de basis lesstof en bijbehorende instructie.

2. Intensief arrangement: leerlingen hebben behoefte aan extra (verlengde) instructie op de basis lesstof en/of werken op een individuele leerlijn.

Mocht de extra instructie in de klas niet genoeg leerrendement opleveren, dan is er op onze school ook een mogelijkheid om buiten de groep (voor een bepaalde periode) extra begeleiding te krijgen van een leraarondersteuner of onderwijsassistent.

3. Verdiept arrangement: leerlingen hebben onvoldoende uitdaging aan de basis lesstof. Deze lesstof wordt gecompact en er wordt instructie gegeven op aanvullende, verdiepende opdrachten.

Kinderen binnen het verdiepte arrangement krijgen op vaste tijden extra uitdagingen aangeboden op het Leerplein van onze school, begeleidt door de leraarondersteuner of onderwijsassistent.

 .

 

 


Motiverend technisch lezen

Leesonderwijs krijgt op onze school veel aandacht. Kinderen die veel boeken lezen, verhogen hun kans op het behalen van goede resultaten. Bij de aanpak Motiverend Lezen staat datgene centraal wat het lezen zo leuk maakt: tekst, inhoud, stijl en betekenis. Dit wordt gecombineerd met een motiverende, enthousiaste leerkracht en een duidelijk lesstramien met veel leestijd. Deze ingrediënten zijn van essentieel belang voor het ontwikkelen van zelfstandig lezende, gemotiveerde lezers die lezen om te leren en die lezen voor hun plezier.

 

Wat houdt het motiverend leestraject nu precies in?

 

De aanpak begint al bij de kleuters, bij het voorbereidend lezen. Er wordt op school veel voorgelezen! De prentenboeken in de kleutergroepen worden meerdere malen voorgelezen en volgens een vaste aanpak uitgewerkt. De kinderen gaan aan de slag met het schrijven van krabbels, herkenbare woorden en soms al enkele zinnen.

 

Vanaf groep 3 staat er veel leestijd op het rooster. Voor groep 3 is dat 425 minuten per week.

In de leestijd draait alles om wat er toe doet om te leren lezen. Letters aanbieden, letters lezen, letters schrijven. Van letters naar woordjes naar zinnetjes naar tekst. We gaan zo snel mogelijk naar de tekst toe, naar het beleven van de context.

 

Het voortgezet technisch lezen start met het hardop lezen in tweetallen, dit noemen we duolezen. Om de beurt lezen de leerlingen elkaar voor uit één boekje, waarbij ze elkaar helpen. Zodra de kinderen niveau E4 hebben bereikt gaan ze stillezen in hun zelfgekozen boeken. De kinderen lezen ongeveer 25 boeken per jaar.

 

Lezen in een andere groep?

 

Zoals u heeft kunnen lezen, wordt in de groepen 3 en 4 dagelijks hardop gelezen in tweetallen (duolezen) en gaan kinderen die het niveau AVI E4 hebben behaald stillezen.

Wanneer gaat een kind lezen in een andere groep?

 • Mocht een kind in groep 3 of 4 het  AVI niveau E4 al (vroegtijdig) bereikt hebben, dan gaat het kind stillezen in het lokaal van bijv. groep 5.
 • Wanneer een kind in bijv. groep 5 het AVI E4 niveau nog niet heeft behaald, dan gaat het kind duolezen in groep 4.

 

Op deze manier kunnen we goed aansluiten bij het leesniveau van de kinderen en kunnen ze  veel leeskilometers maken!

 

Extra leesbegeleiding

 

Leerlingen, die niet voldoende profiteren van het basisaanbod en de extra leestijd in de klas, krijgen extra leesbegeleiding buiten de groep van de onderwijsassistent juf Anja/ meester Tim, van de leraarondersteuner meester Thieu of van vrijwilligers die de werkwijze hebben eigen gemaakt. De interventieprogramma’s Connect en Ralfi lezen worden hierbij ingezet.

.

 

 

Coöperatief leren

Leerlingen werken met en van elkaar.Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal gemixte groepen of tweetallen. De achterliggende gedachte is dat de kinderen niet alleen leren van de leerkracht, maar ook van elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt.

Door samen te werken, leren de leerlingen en groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een sfeer in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen.

.
Sociaal- emotionele ontwikkeling

De Kanjermethode is een lessenserie die zich richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van een ander. Ze leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

De volgende afspraken vormen de basis van de kanjermethode:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Je bent niet zielig
 • We lachen elkaar niet uit
 • We respecteren onszelf en anderen

.Bewegingsonderwijs

De vakleerkracht is een professional op het gebied van lichamelijke opvoeding. Naast het bewegingsonderwijs is hij ook werkzaam in verschillende takken van van sport binnen de gemeente zoals Sport’s Cool en verenigingswerk. Bij de Brakken zijn twee vakleerkrachten werkzaam. Samen verzorgen zij de gymles van de groepen 1 t/m 8. De groepen 1 en 2 krijgen vooralsnog één keer in de week gymles van een vakleerkracht en de groepen 3 t/m 8 krijgen 2 keer in de week gymles. 

 

.

 Naschools programma

Sport‘s Cool

We hebben een aanbod van Sport’s Cool lessen na schooltijd. Voor 15 euro kan een kind gedurende een periode van 6 weken, 1 keer per week, aan diverse sportactiviteiten deelnemen in de gymzaal op school. https://www.sport-s-cool.nl/

Art’s Cool

Ook hebben we naschools programma voor Kunst en Cultuur. Er zijn 4 blokken van 6 lessen. Elke les duurt een uur. Deelnemen kost 15 euro per blok. https://arts-cool.nl/?p=1