De School

In de leerlingenraad zitten kinderen uit de bovenbouw die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad, die een paar keer per schooljaar plaatsvinden. Bij iedere vergadering is een directielid aanwezig. Er wordt een agenda opgesteld en er wordt een verslag gemaakt van ieder overleg.

Na spannende verkiezingen zijn in de leerlingenraad 2023-2024 gekozen: 

groep 6A: Fenna van Dongen

groep 6B: Noud Cooijman

Groep 7A: Gijs van de Ven

Groep 7B: Tygo Quirijnen

Groep 8A: Evi Schellekens

Groep 8B: Jelle van den Ouweland

 

Wij vinden het superleuk om met de school ideeën te bedenken, zodat iedereen zich veilig en fijn voelt op De Brakken.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Om kinderen zich op sociaal-emotioneel vlak zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Wij willen dat ieder kind elke dag met plezier naar school komt, veel leert en zich daardoor op alle gebieden goed kan ontwikkelen. Een sterk pedagogische klimaat is belangrijk voor iedereen. Het team zorgt samen met de kinderen voor een veilige sfeer. Persoonlijke groei start bij het mogen zijn wie je bent. We hebben daarom oog voor de individuele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Groeien doe je met elkaar. Dat betekent ook met elkaar samenwerken, zowel door kinderen als leerkrachten en onderwijsassistenten. Vanuit een veilige sfeer werken we samen aan goed onderwijs!

Aanpak

Het aanbod is in een doorgaande lijn binnen de school vormgegeven. Ter versterking van de groepsvorming en een sterk pedagogisch klimaat starten we elk nieuw schooljaar met de “gouden weken”. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 voeren de eerste weken van het schooljaar individuele kind gesprekken en in groep 5 t/m 8 is er aan het begin van het schooljaar een gesprek met de ouders en de leerling (startgesprek). In alle groepen hanteren we dezelfde basisregels, wordt er gewerkt met het Gedragsprotocol en wordt er gewerkt met de methode Kwink. Het doel is het stimuleren van sociaal vaardig gedrag en het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag. Coöperatief Leren en de coöperatieve werkvormen die binnen de groep ingezet worden geven leerlingen de kans om sociale vaardigheden op een natuurlijke manier te verwerven en in te zetten binnen de dagelijkse context.

Aanvullend aanbod binnen de school voor selecte groep kinderen

Indien een kind op sociaal-emotioneel gebied nog aanvullende ondersteuning nodig heeft worden er door de orthopedagoog jaarlijks 2 trainingen gegeven; de ‘Fijn: Vrienden!’ training (voor kinderen 4-7 jaar) en de Sociaal-emotionele vaardigheidstraining (SEV training; voor kinderen +/- 9 tot 12 jaar). In de groep kunnen na overleg met ouders kinderen geplaatst worden die zich bijvoorbeeld te (faal)angstig gedragen, denken vanuit een negatief zelfbeeld, die te stil/teruggetrokken zijn, te weinig weerbaar zijn, zichzelf overschreeuwen, die te dominant of opstandig zijn en zich sociaal-onhandig gedragen ten opzichte van leeftijdsgenoten.  De trainingen zijn gericht op het verbeteren van het persoonlijk welbevinden en de sociale vaardigheden door het bieden van inzicht in gevoelen/gedachte/gedrag, het versterken van adequate weerbaarheid en het vergroten van het zelfvertrouwen van een kind door het verminderen van niet-helpende gedachten. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de ouders en leerkracht die gedurende de training middels mail of een opmerking in de klussenmap aangeven waar het kind in het dagelijks leven op dat moment problemen mee ondervindt. Op deze wijze wordt de wetenschappelijk onderbouwde methodiek van de training gepersonaliseerd naar de behoeftes van elk kind afzonderlijk.

Taal

In groep 3 zijn de lessen van taal geïntegreerd in de methode Veilig Leren Lezen. De kinderen leren hierin nieuwe woorden, woorden uit verhalen halen en zinsopbouw.

In groep 4 t/m 8 gebruiken we de methode Taaljacht taal. De kinderen werken hierbij toe naar een eindtaak. Dit kan bijvoorbeeld het zelf maken van een stuk van een woordenboek, een recept of een prentenboek zijn. Eerst krijgen ze hierover informatie in de lessen, wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld en maken ze kennis met verschillende voorbeelden. Daarna werken ze aan hun eindtaak. Hierin kunnen de kinderen ook binnen verschillende niveaus werken.

Rekenen

Rekenen vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). Leren rekenen kan gekenschetst worden als een stapeling van kennis en vaardigheden. Naast onze rekenmethode hanteren we , indien nodig, "Het Rekenmuurtje" waarin de basisbewerkingen worden gevisualiseerd. Op deze manier krijgen de leerlingen zicht op hun eigen basiskennis en kunnen ze vervolgens zelf kiezen met welk steentje uit de muur ze gericht aan de slag gaan. 

Differentiëren

De groepen 3-4 volgen de basisinstructie. De kinderen met een verdiept arrangement kunnen na een verkorte instructie in de klas aan de slag met hun verwerking en daarna met de uitdagende verwerkingsstof. De kinderen met een intensief arrangement krijgen verlengde instructie en verwerking onder begeleiding, in een klein groepje in de tussenruimte.

Om goed aan te kunnen sluiten op het rekenniveau van de leerlingen hebben we in de groepen 5-6 en 7-8 de rekentijd op elkaar afgestemd. De kinderen met een verdiept arrangement krijgen een verkorte instructie in de klas en krijgen uitdagende verwerkingsstof aangeboden op het Leerplein onder begeleiding van een onderwijsassistent of leraarondersteuner. De kinderen met een eigen leerlijn voor rekenen maken gebruik van het niveau werkboek van de methode.

Inzet van ICT in ons rekenonderwijs

In de groepen 7 en 8 is er voor iedere leerling een chromebook beschikbaar. Ook in de overige groepen wordt gebruik gemaakt van tablets, chromebooks of laptops. Digitale leermiddelen maken het steeds meer mogelijk om leerstof op maat aan te bieden aan de individuele leerling. 
In de groepen 7 en 8 wordt in de rekenles gebruik gemaakt van Getal en Ruimte junior. De rekenopdrachten worden digitaal verwerkt. Toetsen worden wel op papier afgenomen.                                                                                                            Het digitaal verwerken van de opdrachten heeft als voordeel dat
als de kinderen zelfstandig werken aan de taken, de leerkracht de resultaten kan volgen in de online leerkrachtapplicatie. Ook kan de leerkracht zien of de kinderen de hoofddoelen van de week begrijpen en direct ingrijpen als dat nodig is. 

Spelling

Spelling staat in groep 3 t/m 8 op het lesrooster. 

In groep 3 zijn de lessen in het eerste half jaar geïntegreerd in de methode Veilig Leren Lezen. De kinderen leren hierbij klankzuivere woorden correct te schrijven. Hierbij is een duidelijke combinatie met het lezen zichtbaar. In de tweede helft van het schooljaar wordt er een overgang gemaakt naar de methode die gebruikt wordt in groep 4 t/m 8. 

In groep 4 t/m 8 gebruiken we de methode Taaljacht spelling. Aan het begin van een blok wordt er gestart met een signaaldictee. Vervolgens oefenen de leerlingen de spellingwoorden aan de hand van categorieën. Hierin staan bepaalde woorden centraal. Na 4 weken volgt een controledictee waarin de categorieën van de afgelopen weken door elkaar getoetst worden.

Vanaf groep 5 stellen de leerlingen n.a.v. het signaaldictee hun eigen doelen voor het komende blok op. Hierbij wordt bepaald bij welke categorie er nog extra oefening of ondersteuning nodig is.  Kinderen die alle categorieën al beheersen krijgen andere verwerkingsopdrachten. Ook komt er elke week een les grammatica aan bod.

Aanpak

Het aanbod is in een doorgaande lijn binnen de school vormgegeven. Ter versterking van de groepsvorming en een sterk pedagogisch klimaat starten we elk nieuw schooljaar met de “gouden weken”. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 voeren de eerste weken van het schooljaar individuele kind gesprekken en in groep 5 t/m 8 is er aan het begin van het schooljaar een gesprek met de ouders en de leerling (startgesprek). In alle groepen hanteren we dezelfde basisregels, wordt er gewerkt met het Gedragsprotocol en wordt er gewerkt met de methode Kwink. Het doel is het stimuleren van sociaal vaardig gedrag en het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag. Coöperatief Leren en de coöperatieve werkvormen die binnen de groep ingezet worden geven leerlingen de kans om sociale vaardigheden op een natuurlijke manier te verwerven en in te zetten binnen de dagelijkse context.