Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Om kinderen zich op sociaal-emotioneel vlak zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Wij willen dat ieder kind elke dag met plezier naar school komt, veel leert en zich daardoor op alle gebieden goed kan ontwikkelen. Een sterk pedagogische klimaat is belangrijk voor iedereen. Het team zorgt samen met de kinderen voor een veilige sfeer. Persoonlijke groei start bij het mogen zijn wie je bent. We hebben daarom oog voor de individuele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Groeien doe je met elkaar. Dat betekent ook met elkaar samenwerken, zowel door kinderen als leerkrachten en onderwijsassistenten. Vanuit een veilige sfeer werken we samen aan goed onderwijs!

Aanpak

Het aanbod is in een doorgaande lijn binnen de school vormgegeven. Ter versterking van de groepsvorming en een sterk pedagogisch klimaat starten we elk nieuw schooljaar met de “gouden weken”. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 voeren de eerste weken van het schooljaar individuele kind gesprekken en in groep 5 t/m 8 is er aan het begin van het schooljaar een gesprek met de ouders en de leerling (startgesprek). In alle groepen hanteren we dezelfde basisregels, wordt er gewerkt met het Gedragsprotocol en wordt er gewerkt met de methode Kwink. Het doel is het stimuleren van sociaal vaardig gedrag en het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag. Coöperatief Leren en de coöperatieve werkvormen die binnen de groep ingezet worden geven leerlingen de kans om sociale vaardigheden op een natuurlijke manier te verwerven en in te zetten binnen de dagelijkse context.

Aanvullend aanbod binnen de school voor selecte groep kinderen

Indien een kind op sociaal-emotioneel gebied nog aanvullende ondersteuning nodig heeft worden er door de orthopedagoog jaarlijks 2 trainingen gegeven; de ‘Fijn: Vrienden!’ training (voor kinderen 4-7 jaar) en de Sociaal-emotionele vaardigheidstraining (SEV training; voor kinderen +/- 9 tot 12 jaar). In de groep kunnen na overleg met ouders kinderen geplaatst worden die zich bijvoorbeeld te (faal)angstig gedragen, denken vanuit een negatief zelfbeeld, die te stil/teruggetrokken zijn, te weinig weerbaar zijn, zichzelf overschreeuwen, die te dominant of opstandig zijn en zich sociaal-onhandig gedragen ten opzichte van leeftijdsgenoten.  De trainingen zijn gericht op het verbeteren van het persoonlijk welbevinden en de sociale vaardigheden door het bieden van inzicht in gevoelen/gedachte/gedrag, het versterken van adequate weerbaarheid en het vergroten van het zelfvertrouwen van een kind door het verminderen van niet-helpende gedachten. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de ouders en leerkracht die gedurende de training middels mail of een opmerking in de klussenmap aangeven waar het kind in het dagelijks leven op dat moment problemen mee ondervindt. Op deze wijze wordt de wetenschappelijk onderbouwde methodiek van de training gepersonaliseerd naar de behoeftes van elk kind afzonderlijk.