Betreft:           Notulen M.R. - vergadering d.d. 29-03-2016

 

Aanvang:

20.00

Plaats:

Koffiekamer – de Brakken

Aanwezig:

J Brouwers, M Schrauwen, T van Vugt, J van Zuijlen, M de Vogel, R van Enschot, P Manniën, K van Kleef, K van Hamont, M Backx

Afwezig:

 

 

Agendapunten:

Acties:

 

 

 1. Opening (Johan)

 

·          

 

2.       Mededelingen (iedereen)

 

·          

 

3.       Notulen/ actiepunten M.R. vergadering d.d. 2016-01-29 (Johan)

 

·         Martijn gaat op het gebied van signalering en beleid alles verzamelen en zodra we alles hebben wordt het vignet aangevraagd (met als certificaat gezonde voeding). Zie verder angedapunt 8.

·         TSO: in februari/ maart een enquête maken om vervolgens in april/ mei goed te kunnen evalueren (Thieu, Maud en Petra). Zie verder agendapunt 9.

 

 

 

4.       Ingekomen stukken (Joost)

 

 • Info MR magazine.
 • Mail dhr. Schuurmans: de vraag of er gekeken zou kunnen worden naar de behoefte van ouders om studiedagen anders inplannen. Aangezien de vraag alleen van Harold komt zullen we hiervoor geen peiling opzetten maar mochten er meer reacties komen (we peilen dit in de nieuwsbrief) dan kunnen we ons besluit veranderen. Johan zal dit mailen naar Harold

 

 

 

 

 

Johan Z

5.       Terugkoppeling vanuit het team (Martijn)

 

·         IT-Workz: invullen van een enquete om te bepalen waar we qua ICT onderwijs nu staan en waar we naar toe willen rondom ICT en onderwijs op de Brakken. Vanuit inspectie is dit als ontwikkelpunt benoemd. Op de studiedag van 6 april bij IT-Workz besteden we hier aandacht aan.

·         Begrijpend Lezen: vanuit de CITO toetsen (trendanalyse) helder naar voren dat we hier op moeten gaan investeren komende jaar/jaren. We zien wel dat er een mooie groei is gemaakt op het gebied van technisch lezen (en rekenen).

·         Evalueren en opnieuw opstellen van de groepsplannen voor technisch lezen en rekenen voor alle groepen.

 

 

6.       Terugkoppeling vanuit de G.M.R. (Thieu)

 

·         Zie notulen GMR.

·         Mireille licht de begroting, flankerend beleid en ARBO opties kort toe.

 

 

 

7.       Update passend onderwijs (Martijn)

 

·         Geen recente updates.

·         Zie verder: www.rsvbreda.nl

 

 

8.       ‘gezonde school’ en ‘tappunt’  

 

·         Doel is om dit in de projectweek van 16 t/m 25 mei 2016 concreet te maken voor zowel kinderen als ouders (denk aan smaaklessen, workshops voor kinderen en ouders en uiteindelijk een open avond waarop hopelijk het certificaat door de M.R. aan de school overhandigd kan worden).

·         Input m.b.t. projectweek zal via Carola Broeders (school) en Petra Manniën (M.R.) lopen. Hierover de volgende twee zaken:

Ø  Opening open avond: we nodigen de burgemeester uit om het vignet uit te reiken aan M.R. en directie (mocht dit er al zijn) + we openen de waterkraan die geschonken wordt door de M.R. Johan nodigt de burgemeester uit.

Ø  Tijdens de open avond zullen we in de keuken van de aula als M.R. aanwezig zijn om gezonde traktaties voor te bereiden en uit te delen.

Ø  Andere ideeën: vragen of de gymdocenten in de gymzaal een beweegactiviteit willen organiseren (in het kader van sportscool). Kim vraagt dit na bij Bernard en/ of Peter.

·         We gaan een waterpunt creëren op de Brakken. In eerste instantie probeert Renske dit via ‘Join the Pipe’ te regelen maar lukt dit niet dan gaan we kijken of lokale loodgieters dit kunnen regelen (Kees zoekt uit wie dit was bij de nieuwbouw en geeft dit door aan Renske).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Z

 

 

 

Kim

 

Renske

 

Kees

9.       Opzet enquete TSO

 

 • We zijn akkoord met de inhoud van de vragen.
 • Maud en Petra zullen via Lia de enquete verder uitzetten met digiduif.
 • Volgende vergadering koppelen we de uitslag terug en kijken we of er actie ondernomen moet worden m.b.t. TSO.

 

 

Maud en Petra

10.   Evaluatie TSO

 

·         Zie punt 9.

 

 

11.   Schoolverlaters/ zij uitstromers

 

·         Via diverse ouders hebben we vernomen dat er soms op een vervelende manier afscheid genomen wordt van de Brakken bij po-vo of bij bao-bao uitstroom.

·         We zullen de directie adviseren om bij zij-uitstroom binnen het dorp (wanneer ouders ontevreden zijn over de Brakken een soort van exit-gesprek te voeren om erachter te komen of we iets kunnen verbeteren binnen de organsiatie zelf.

 

 

12.   Verbouwing brakken

 

·         Op 29 maart wordt een besluit genomen in de gemeenteraad of de sloop van de oudbouw door zal gaan en de bouw van de gymzaal/ vooraanzicht er gaat komen.

·         Deze is inmiddels goedgekeurd: de sloop zal plaatsvinden in de maand april ’16 door de firma van der Zanden.

·         In mei ’16 wordt de aannemer geselecteerd voor de bouw van de gymzaal en het vooraanzicht. Daarnaast wordt ook een aanbestedingskrediet aangevraagd voor de openbare ruimtes romdom deze bouw.

 

 

 

 

13.   Begroting

 

·         Geen op- of aanmerkingen wat betreft deze begroting.

·         Wel goed om mogelijk extern advies in te winnen bij mensen die meer verstand hebben van begrotingen wanneer er weinig kennis in de M.R. zelf zit v.w.b. lezen van dt soort documenten.

·         Thieu geeft aan dat de G.M.R. ook enkele adviezen heeft gegeven op de totale begroting van Nuwelijn (hierin zit de begroting van de Brakken).

 

 

14.   Rondvraag

 

·         Worden incidenten op het plein (12.45 en 13.15) doorgegeven aan de leerkracht door de gymleerkrachten? Ja, maar het is goed om deze nog eens met ze te herhalen, Thieu zal dit toelichten aan de gymdocenten en de leerkrachten.

·         Stand van zaken kleuterplein? We vragen Johan K om de volgende keer toe te lichten of er wat gedaan kan worden aan de bestrating en welke actiepunten uit het gesprek met UNIT 1 zijn gekomen?

·         Hoe wordt de vergaderagenda beleefd? Op zich prima zo, we besluiten wel om een extra vergadermoment op 10 mei in te lassen voor de voorbereiding van de projectweek!

 

 

 

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20160329.4a

Johan mailt Harold S terug m.b.t. mail peiling ouders studiedagen wijzigen.

Johan Z

20160329.8a

Uitnodigen burgmeester voor de opening van de open avond van woensdag 25 mei ’16 (18.30)

Johan Z

20160329.8b

Vragen aan Peter/ Bernhard of er mogelijkheden zijn voor een beweegactiviteit op de open avond in de gymzaal.

Kim

20160329.8c

Aanvragen waterpunt bij ‘join the pipe’ of bij een lokale loodgieter.

Renske

20160329.8d

Kees vraagt bij Johan na wie het loodgieterswerk heeft gedaan in de nieuwbouw en geeft dit door aan Renske.

Kees

20160329.9a

Uitzetten en verwerken enquete TSO.

Petra en Maud

 

 

 

 

 

Agendapunten volgende vergadering:

 • extra M.R. vergadering: open avond/ gezonde school agenderen.
 • 5e M.R. vergadering: evaluatie TSO

 

 

Data M.R. vergaderingen 2015-2016:

 • Extra M.R. vergadering: dinsdag 10 mei ’16 (20.00 – 22.00, koffiekamer KBS de Brakken)
 • 5e M.R. vergadering: maandag 23 mei ’16 (20.00 – 22.00, koffiekamer KBS de Brakken)
 • 6e M.R. vergadering: dinsdag 28 juni ’16 (20.00 – 22.00, koffiekamer KBS de Brakken)
Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand MR vergadering d.d. 2016-03-29 versie 2.pdfNotulen M.R. - vergadering d.d. 29-03-2016Notulen M.R. - vergadering d.d. 29-03-20162016-06-28 11:052016-06-28 11:05