Betrokkenheid van ouders

try 100, 100); "> De eisen die aan een basisschool gesteld worden zijn zonder de inbreng van de ouders haast niet meer te verwezenlijken. Op velerlei gebied zijn ouders dan ook betrokken bij de organisatie van onze school.
De terreinen waarbij ouders betrokken kunnen zijn:

Als lid van het schoolbestuur: Nuwelijn

Bij de stichting Nuwelijn zijn de 7 katholieke basisscholen uit Hulten, Gilze, Molenschot en Rijen aangesloten. In het bestuur hebben, naast het dagelijks bestuur, vertegenwoordigers vanuit personeel, ouders parochie en de 4 kerkdorpen zitting.

Als lid van de medezeggenschapsraad

Vanaf 1985 heeft iedere school een medezeggenschapsraad, die is samengesteld uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders. De medezeggenschapsraad beslist mee over de beleidszaken van de school.

Als lid van de ouderraad

In de ouderraad hebben vertegenwoordigers vanuit het personeel en de ouders zitting. De ouderraad organiseert samen met het team de buitenschoolse activiteiten, zoals het St. Nicolaasfeest, de Kerstviering, carnaval, de Brakkendag en vele andere zaken. Voor de organisatie hiervan wordt een ouderbijdrage per leerling gevraagd. De hoogte van de bijdrage wordt ieder schooljaar in de nieuwsbrief bekend gemaakt.
Voor de medezeggenschapsraad en de ouderraad worden, indien nodig, aan het einde van het schooljaar verkiezingen gehouden.


Ook op andere terreinen kunt U als ouder actief zijn binnen onze school. Heeft U overdag een uurtje vrij dan kunt U zich opgeven voor hulp bij o.a.: leeslessen, handwerken, handenarbeid, computerlessen, documentatiecentrum, hand– en spandiensten bij diverse activiteiten en/of feestelijkheden. Hiervoor wordt U door het team en/of ouderraad benaderd.

Hulpouders

 • Betrokken zijn bij het lesgebeuren in een ondersteunende functie bij het leesonderwijs, textiele werkvormen, documentatiecentrum, computer.
 • Lid zijn van de werkgroep die kleine karweitjes opknapt en het onderhoud buitenterrein voor zijn rekening heeft genomen.
 • Zich inzetten voor de werkzaamheden die er komen kijken bij het opzetten van festiviteiten. U moet dan denken aan: de aankleedcommissie m.b.t. Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Brakkendag, avondvierdaagse, schoolverlaters.
 • Indien nodig het begeleiden van de leerlingen wanneer men activiteiten buiten het schoolgebouw onderneemt: herfstwandeling, bezoek tentoonstellingen etc.
 • Een klassenouder is de contactpersoon tussen leerkracht en ouders om praktische zaken voor de groep te organiseren.
 • De ouderhulp, ter ondersteuning van het onderwijs, vindt plaats met inachtneming van een aantal afspraken
   
 • De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de leerkracht.
 • De leerkracht draagt zorg voor het didactisch concept en de te maken keuzes.
 • De leerkracht maakt met de ouders afspraken over de wijze van invulling van de ouderhulp.