De School

Leesonderwijs krijgt op onze school veel aandacht. Kinderen die veel boeken lezen, verhogen hun kans op het behalen van goede resultaten. Bij de aanpak Motiverend Lezen staat datgene centraal wat het lezen zo leuk maakt: tekst, inhoud, stijl en betekenis. Dit wordt gecombineerd met een motiverende, enthousiaste leerkracht en een duidelijk lesstramien met veel leestijd. Deze ingrediënten zijn van essentieel belang voor het ontwikkelen van zelfstandig lezende, gemotiveerde lezers die lezen om te leren en die lezen voor hun plezier. 

Wat houdt het motiverend leestraject nu precies in?

De aanpak begint al bij de kleuters, bij het voorbereidend lezen. Er wordt op school veel voorgelezen! De prentenboeken in de kleutergroepen worden meerdere malen voorgelezen en volgens een vaste aanpak uitgewerkt. De kinderen gaan aan de slag met het schrijven van krabbels, herkenbare woorden en soms al enkele zinnen.
Vanaf groep 3 staat er veel leestijd op het rooster. Voor groep 3 is dat 425 minuten per week. In de leestijd draait alles om wat er toe doet om te leren lezen. Letters aanbieden, letters lezen, letters schrijven. Van letters naar woordjes naar zinnetjes naar tekst. We gaan zo snel mogelijk naar de tekst toe, naar het beleven van de context. Het voortgezet technisch lezen start met het hardop lezen in tweetallen, dit noemen we duolezen. Om de beurt lezen de leerlingen elkaar voor uit één boekje, waarbij ze elkaar helpen. Zodra de kinderen niveau E4 hebben bereikt gaan ze stillezen in hun zelfgekozen boeken. De kinderen lezen ongeveer 25 boeken per jaar.

Lezen in een andere groep?

Zoals u heeft kunnen lezen, wordt in de groepen 3 en 4 dagelijks hardop gelezen in tweetallen (duolezen) en gaan kinderen die het niveau AVI E4 hebben behaald stillezen.
Wanneer gaat een kind lezen in een andere groep?

  • Mocht een kind in groep 3 of 4 het  AVI niveau E4 al (vroegtijdig) bereikt hebben, dan gaat het kind stillezen in het lokaal van bijv. groep 5.
  • Wanneer een kind in bijv. groep 5 het AVI E4 niveau nog niet heeft behaald, dan gaat het kind duolezen in groep 4.

Op deze manier kunnen we goed aansluiten bij het leesniveau van de kinderen en kunnen ze  veel leeskilometers maken!

Extra leesbegeleiding

Leerlingen, die niet voldoende profiteren van het basisaanbod en de extra leestijd in de klas, krijgen extra leesbegeleiding buiten de groep van de onderwijsassistent juf Anja/ meester Tim, van de leraarondersteuner meester Thieu of van vrijwilligers die de werkwijze hebben eigen gemaakt. De interventieprogramma’s Connect en Ralfi lezen worden hierbij ingezet.

Rekenen vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). Leren rekenen kan gekenschetst worden als een stapeling van kennis en vaardigheden. Naast onze rekenmethode hanteren we "Het Rekenmuurtje" waarin de basisbewerkingen worden gevisualiseerd. Op deze manier krijgen de leerlingen zicht op hun eigen basiskennis en kunnen ze vervolgens zelf kiezen met welk steentje uit de muur ze gericht aan de slag gaan.

Differentiëren

Om goed aan te kunnen sluiten op het rekenniveau van de leerlingen hebben we in de groepen 5 t/m 8 de rekentijd op elkaar afgestemd. De kinderen met een verdiept arrangement krijgen een verkorte instructie in de klas en krijgen uitdagende verwerkingsstof aangeboden op het Leerplein onder begeleiding van een onderwijsassistent of leraarondersteuner. De kinderen met een eigen leerlijn voor rekenen kunnen aansluiten bij de rekenles van het leerjaar ervoor.

Inzet van ICT in ons rekenonderwijs

In de groepen 7 en 8 is er voor iedere leerling een chromebook beschikbaar. Ook in de overige groepen wordt gebruik gemaakt van tablets, chromebooks of laptops. Digitale leermiddelen maken het steeds meer mogelijk om leerstof op maat aan te bieden aan de individuele leerling. 
In de groepen 7 en 8 wordt in de rekenles gebruik gemaakt van Pluspunt Digitaal. De rekenopdrachten worden digitaal verwerkt, maar er is wel een werkboek beschikbaar voor opdrachten die beter op papier gemaakt kunnen worden. Het digitaal verwerken van de opdrachten heeft als voordeel dat als de kinderen zelfstandig werken aan de taken, de leerkracht de resultaten kan volgen in de online leerkrachtapplicatie. Ook kan de leerkracht zien of de kinderen de hoofddoelen van de week begrijpen en direct ingrijpen als dat nodig is.

Kindontmoetingscentrum                                                                                  

 

 

KOC de Brakken heeft een kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang en een basisschool onder één dak.  Onderwijs en opvang zijn nauw op elkaar afgestemd om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen.    Ons Kindontmoetingscentrum beschikt over een bibliotheek, speelzaal, gymzaal, theater, schoolkeuken, moestuin en een leerplein. Volop mogelijkheden voor optimale talentontwikkeling voor onze kinderen.

.

 


Identiteit canon

De identiteit canon geeft aan waar de school voor staat en hoe dit gewaarborgd wordt. De uitgangspunten van deze school zijn de christelijke normen en waarden.  Hoe worden deze gewaarborgd:

  • werken met de methode Trefwoord, waarin de normen en waarden d.m.v. liedjes en verhalen naar voren komen. ( o.a. in bijbelverhalen)
  • houden van vieringen, waaronder Pasen en Kerst.
  • samenwerken met de Parochie ( eerste communie /driekoningen zingen,enz).

.
Onderwijs op maat      

We werken binnen de groepen op drie instructieniveaus waardoor we maatwerk leveren voor alle kinderen.  Onderwijs op maat betekent dat leerlingen van de leerkracht instructie op het juiste leerniveau krijgen. Om dit daadwerkelijk mogelijk te maken worden leerlingen geclusterd en ontstaan per klas 3 instructiegroepen, de arrangementen:

1. Basis arrangement: leerlingen volgen de basis lesstof en bijbehorende instructie.

2. Intensief arrangement: leerlingen hebben behoefte aan extra (verlengde) instructie op de basis lesstof en/of werken op een individuele leerlijn.

Mocht de extra instructie in de klas niet genoeg leerrendement opleveren, dan is er op onze school ook een mogelijkheid om buiten de groep (voor een bepaalde periode) extra begeleiding te krijgen van een leraarondersteuner of onderwijsassistent.

3. Verdiept arrangement: leerlingen hebben onvoldoende uitdaging aan de basis lesstof. Deze lesstof wordt gecompact en er wordt instructie gegeven op aanvullende, verdiepende opdrachten.

Kinderen binnen het verdiepte arrangement krijgen op vaste tijden extra uitdagingen aangeboden op het Leerplein van onze school, begeleidt door de leraarondersteuner of onderwijsassistent.

In deze boekwerkjes die u als PDF bestand kunt downloaden, hebben wij voor u een hoeveelheid praktische informatie verzameld.

In het ALGEMENE deel treft u allerlei zaken aan, die op het reilen en zeilen van de gehele school van toepassing zijn.

We hebben getracht om daarin zo compleet mogelijk te zijn. Mocht u onverhoopt nog andere vragen hebben, kan de leerkracht u waarschijnlijk verder helpen. Ook kunt u op www.brakken.nl onze schoolgids vinden met daarin uitgebreid aandacht voor vele zaken.

Het GROEPSDEEL bevat informatie, die vooral te maken heeft met de groep waarin uw kind dit jaar meedraait. Deze informatie hebben we getracht kort en bondig te verwoorden.

Pagina 2 van 2

  Bezoekadres:
Burg. Sweensplein 7

5121 EM Rijen
0161-22 30 74
  KOC de Brakken
is onderdeel van
Stichting Nuwelijn en Muzerij
 

© 2020 KOC de Brakken