Betreft:           Notulen M.R. - vergadering d.d. 14-11-2017

 

Aanvang:

20.00

Plaats:

Koffiekamer – de Brakken

Aanwezig:

C Broeders (GMR-lid), J Brouwers (secretaris), M Schrauwen (notulist), P Manniën (penningmeester), K van Hamont, M Backx, W Avontuur en K van Kleef

Afwezig:

J van Zuijlen (voorzitter), R van Enschot

Agendapunten:

Acties:

 

 

 1. Opening en mededelingen (Johan)

 

 • Vanwege de afwezigheid van Johan van Zuijlen zal Petra de vergadering voorzitten.

 

 

 1. Notulen/ actiepunten M.R. vergadering d.d. 2017-09-26 (Johan)

 

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20170926.6a

Doorsturen advies aangepast voorgenomen besluit directievoering naar de directeur-bestuurder en voorzitter GMR.

Johan van Z

20170926.7a

Toelichting jaarplan evaluatie i.v.m. algemeen gedeelte over sterkte/ zwakte, bedreigingen/ kansen en de koppeling hiervan in de verbeterpunten tijdens een volgende M.R. vergadering.

Johan K

20170926.7b

Aanpassen jaarplan 2017-2018 en schoolgids 2017-2018 (zie puntjes in de notulen).

Johan K

20170926.7c

Doorsturen stukje leerlingenraad naar Johan Kamp (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Renske

20170926.8a

Aanpassen format ‘planmatig vergaderen M.R.’

Wideke

20170926.10a

Doorgeven aan Peter dat hij de problemen die hij nu ervaart door naar de tuinstraat te moeten met de gemeente zal moeten bespreken (die beheren de gymzaal en hebben deze verhuurd aan Flos).

Wideke

 

 • Toelichting jaarplan 2017-2018: Johan geeft aan dat er vanuit het schoolplan (cyclus voor 4 jaar) een sterkte-zwakte analyse is gemaakt waaruit algemene streefdoelen zijn gemaakt voor deze 4 jaar. Sommige doelen zijn al in het 1e jaar (2015-2016) opgepakt en zie je daardoor niet meer terug in het jaarplan 2017-2018. Andere streefdoelen worden over meerdere jaren ingezet. Zie verder bijlage van Johan.

 

 

 1. Ingekomen stukken (Joost)

 

 • M.R.-magazine september ’18.
 • Geboortekaartje van Saar (dochter van Eline en Marcel).

 

 

 1. Terugkoppeling vanuit de team (Martijn)

 

23-10-2017 (studiedag):

 • Rekentraject toegelicht door Johan (opbouw rekenonderwijs en start rekenkwartiertjes om de volgende rekendrempels te behalen).
 • Start CED traject door Martijn (toelichting plan van aanpak, doelen en data).

 

08-11-2017 (team):

 • Gesprek met Niels Brans (directeur-bestuurder) om input te geven aan de nieuwe directiestructuur en competenties voor de nieuwe directeur.
 • Kennismaking met Jeroen Sterk, de tijdelijke directeur van januari t/m juli 2018.

 

 

 1. Terugkoppeling vanuit de G.M.R. (Carola/ Wideke)

 

 • N.v.t.

 

 

 1. Samenwerking basisschool – BSO – PSG (Johan)

 

 • Chantal is uitgenodigd voor 30 januari ’18 om dit toe te lichten.

 

 

 1. Pestprotocol

 

 • Consequent gebruik van KBS i.p.v. KOC aangezien het om het pestprotocol van de basisschool gaat.
 • Toelichting taakspel: in groep 3 t/m 8 (groep 1-2 gaat oriënteren op de BVM of het meerwaarde is voor de Brakken).
 • Duidelijker vermelden dat ouders betrokken worden (zowel bij gepeste als de pester).
 • Helderheid over updaten van het protocol. Het lijkt ons om de 2 jaar (bij hoofdstuk 6 Cyberpesten staat 4 jaar).

 

 

 1. Concept jaarverslag M.R.

 

 • Vorig jaar hebben we een factsheet gemaakt (zie bijlage), dat willen we dit jaar (2016-2017) ook weer doen aangezien veel ouders hier positief op gereageerd hebben.
 • Items die we nu kunnen opnemen: betrokkenheid directiestructuur – watertappunt
 • Aan Johan vragen om een opzet te maken zodat we dit voor de volgende vergadering kunnen afkaarten..

 

 

 

 

Johan van Z

 1. Jaarplan M.R. 2018-2019 (Wideke)

 

Aanpassingen in jaarplan door Wideke:

 • September: punten voor jaarverslag inventariseren.
 • November: afstemmen jaarverslag.

 

Wideke

 1. Stand van zaken diverse werkgroepen

 

 • Werkgroep mediawijsheid: afgerond.
 • Werkgroep leerlingenraad: 1 november is de start geweest (met Johan die de opening deed). Kinderen hebben zelf de rollen verdeeld en op het bord allerlei thema’s genoteerd (pesten, schoolplein, meer beweging, kleutermiddag, keuken intensiever gebruiken). Kees wordt vast contactpersoon voor de kinderen.
 • Werkgroep ouderbetrokkenheid: Sparringsgesprek met Verus is geweest. Vanuit dit gesprek hebben we een aantal opties meegenomen die mogelijk ingezet kunnen worden wanneer het team met dit onderdeel verder gaat.

 

 

 1. Begroting MR

 

 • Geen bijzonderheden t.o.v. de vorige keer.
 • Kosten afgelopen periode: leerlingenraad + informatieavond ouderbetrokkenheid.

 

 

 1. SOP (passend onderwijs)

 

 • Voor 20 november komt er helderheid over wanneer het SOP definitief kan worden aangepast en vastgesteld.
 • Op 18 januari hebben we samen met alle directeuren en IB-ers een bijeenkomst om te kijken waar we elkaar kunnen vinden en ondersteunen op bepaalde deskundigheid.
 • Vanuit cluster Buiten Breda zijn we bezig met de aanvraag voor een project ‘Goede Start!’ om tot een nauwere samenwerking qua taalonderwijs te komen met de voorschoolse partijen.

 

 

 1. TSO – enquête

 

 • Uitstellen naar november 2018.

 

 

 1. Herschrijven medezeggenschapsreglement en statuut door bestuurder

 

 • We wachten op actie vanuit de G.M.R.

 

 

 1. Rondvraag

 

 • Datum uit eten – Petra stuurt een datumprikker.

 

Petra

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20170926.8a

Aanpassen format ‘planmatig vergaderen M.R.’

Wideke

20171114.8a

Opzet jaarverslag M.R. 2016-2017

Johan van Z

20171114.15a

Datumprikker etentje M.R. voor maart/ april 2018

Petra

 

Agendapunten volgende vergadering:

 • Samenwerking basisschool – peuter speelgroep – BSO – Chantal komt dit toelichten 30-01-2018.
 • Jaarverslag 2016-2017
 • Zie verder jaarplan M.R. 2017-2018

 

Data M.R. vergaderingen 2017-2018:

 • 3e M.R. vergadering: dinsdag 30 januari ’18 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 4e M.R. vergadering: dinsdag 20 maart ’18 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 5e M.R. vergadering: dinsdag 15 mei ’18 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 6e M.R. vergadering: dinsdag 26 juni ‘18 (20.00 – 21.00, koffiekamer KBS de Brakken, hierna de borrel met de oudervereniging)
Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand notulen M.R. vergadering d.d. 2017-11-14.pdfNotulen M.R. - vergadering d.d. 14-11-2017Notulen M.R. - vergadering d.d. 14-11-20172017-12-07 14:112017-12-07 14:11