Betreft:           Notulen M.R. - vergadering d.d. 26-09-2017

 

Aanvang:

20.00

Plaats:

Koffiekamer – de Brakken

Aanwezig:

C Broeders (GMR-lid), J Brouwers (secretaris), M Schrauwen (notulist), J van Zuijlen (voorzitter), R van Enschot, P Manniën (penningmeester), K van Hamont, M Backx, W Avontuur en K van Kleef

Afwezig:

 

 

Agendapunten:

Acties:

 

 

 1. Opening en mededelingen (Johan)

 

 

 

 1. Notulen/ actiepunten M.R. vergadering d.d. 2017-06-17 (Johan)

 

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20170530.10a

Stukje watertappunt schrijven voor het Gilze Rijens weekblad.

Kees

20170620.7a

Opstellen van een (negatief) advies m.b.t. voorgenomen besluit directievoering aan de RvT.

Johan, Thieu Renske, Martijn

 

 

 

 1. Ingekomen stukken (Joost)

 

 

 

 1. Terugkoppeling vanuit de team (Martijn)

 

25-08-2017 (team):

 • Groepsplannen/ didactisch groepsoverzichten bijwerken – begin schooljaar voor iedere groep.
 • Opbrengsten – traject CED: vanwege de dreigende opbrengsten (2 keer onvoldoende op de eindtoets) zijn we actief op zoek gegaan naar externe hulp om te kijken waar we als Brakken nog op kunnen en moeten investeren. Dit traject zal vanaf november 2018 ingezet worden.

 

20-09-2017 (studiemiddag):

 • Studieochtend over de mogelijkheden rondom ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap n.a.v. de nieuwe rapporten en de oudergesprekken.
 • Taal in Blokjes – remediërende methode voor lezen en schrijven.
 • Rekenen: automatiseren (afspraken, meetmomenten etc.) besproken.

 

 

 1. Terugkoppeling vanuit de G.M.R. (Carola/ Wideke)

 

 • Voorgenomen besluit tijdelijke directievoering: zie bijlage eerder gestuurd door Johan van Zuijlen. Belangrijk is dat de verdeling van extra FTE (1,2) besproken wordt met de M.R. door directeur. Ook de G.M.R. zal voor 1 oktober een advies uitbrengen op basis van de adviezen van de M.R.-en van Nuwelijn.
 • Terugkoppeling stuurgroep A.O. (Administratieve Organisatie): Het traject is bijna afgerond maar de vraag is of Nuwelijn echt ‘in control’ is? De slag om de fte’s is behaald en het traject decentraal – centraal is aardig op orde. De controller heeft een planning gemaakt die op de agenda van de G.M.R. zal worden afgestemd.
 • Vacature lid van de Raad van Toezicht: de G.M.R. is hiermee bezig.
 • Scholing nieuwe M.R. leden: iedere M.R. zal deze behoefte checken en eventueel doorgeven aan Thieu. Vanuit de Brakken is er geen behoefte.
 • Staking 5 oktober: Nuwelijn ondersteunt en onderschrijft de staking op 5 oktober en heeft dit gecommuniceerd naar teams en ouders. Nuwelijn betaalt deze dag door.

 

 

 

 

 1. Advies aangepast voorgenomen besluit directievoering (Johan)

 

 • Zie bijlage (verstuurd door Johan van Zuijlen op vrijdag 22-09-2017).
 • Johan stuurt het advies morgen naar de directeur-bestuurder (Niels Brans) en naar de voorzitter van de G.M.R. (Marco van Roozendaal).
 • De afspraak blijft dat er niet naar andere mensen gecommuniceerd mag worden tot dat Nuwelijn officieel dit bericht uitzet.

 

Johan van Z

 1. Jaarplan en schoolgids 2017 – 2018

 

 • Jaarplan evaluatie 2016-2017: Wat ons opvalt is dat we met de sterke en zwakke punten, met de kansen en bedreigingen eigenlijk niks wordt gedaan in de verbeterpunten. Waarom? We stemmen in met deze evaluatie maar zouden wel willen dat m.b.t de kansen/ bedreigingen en de mogelijke vervolgstappen hierin nog een toelichting wordt gegeven door Johan Kamp.
 • Jaarplan 2017-2018: Graag onderstaande punten aanpassen in het jaarplan 2017-2018 en punt kansen en bedreigingen toelichten dan stemmen we in.
 • Punt KOC: opnemen dat ook M.R. betrokken is in het traject ouderbetrokkenheid (punt KOC).
 • Punt Begrijpend Lezen: streepje tussen 2017-2018
 • Punt Muziek: leren spelen van een muziekinstrument en noten leren lezen, gecombineerd met andere vakken opnemen in het jaarplan.
 • Schoolgids 2017-2018:
 • Pag. 4: Fout in taken team (Marieke zorg groep 3-4)
 • inhoudsopgave staat achteraan in het schoolplan.
 • Pag. 21: CITO Woordenschat eruit halen.
 • Pag. 35: gymen in wit shirt? Handdoek meenemen? à updaten
 • In hoofdstuk 6 een stuk van de leerlingenraad toevoegen. Dit zal worden aangeleverd door Renske van Enschot (de titel van hoofdstuk 6 aanpassen in ‘de betrokkenheid van ouders en leerlingen binnen de school’).

 

 • We geven instemming mits bovengenoemde zaken worden aangepast. We willen wel het advies geven om deze schoolgids volgend jaar eens goed na te lopen/ te moderniseren omdat er nog veel oude teksten in staan.

 

 

 

 

 

Johan K

 

Johan K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renske

 

 

 

 1. Voorstel planmatig vergaderen (Wideke)

 

 • Om planmatiger te gaan vergaderen heeft Wideke een opzetje gemaakt met welke onderwerpen wanneer in het jaar moeten worden behandeld.
 • Wideke past een aantal onderwerpen qua tijdspad aan zodat we dit document vast kunnen stellen.
 • Joost zal vanuit dit document de agenda voortaan opstellen.

 

 

 

Wideke

 1. Begroting

 

 • Zie bijlage.
 • Petra geeft kort een toelichting op deze begroting.

 

 

 

 1. Wat verder ter tafel komt

 

 • Sparringsgesprek Verus m.b.t. ouderbetrokkenheid (12-10-2017, 10.30): Maud en Wideke hebben aangegeven hierbij aanwezig te kunnen zijn.
 • Ouder informatie avond: mediawijsheid/ social media (maandag 13 november).
 • SportScool: Peter zal de problemen rondom de gymzaal en sportscool met de gemeente moeten bespreken. Wideke zal dat doorgeven aan Peter van Nunen.

 

 

 

 

 

Wideke

 

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20170926.6a

Doorsturen advies aangepast voorgenomen besluti directievoering naar de directeur-bestuurder en voorzitter GMR.

Johan van Z

20170926.7a

Toelichting jaarplan evaluatie i.v.m. algemeen gedeelte over sterkte/ zwakte, bedreigingen/ kansen en de koppeling hiervan in de verbeterpunten tijdens een volgende M.R. vergadering.

Johan K

20170926.7b

Aanpassen jaarplan 2017-2018 en schoolgids 2017-2018 (zie puntjes in de notulen).

Johan K

20170926.7c

Doorsturen stukje leerlingenraad naar Johan Kamp (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Renske

20170926.8a

Aanpassen format ‘planmatig vergaderen M.R.’

Wideke

20170926.10a

Doorgeven aan Peter dat hij de problemen die hij nu ervaart door naar de tuinstraat te moeten met de gemeente zal moeten bespreken (die beheren de gymzaal en hebben deze verhuurd aan Flos).

Wideke

 

 

Agendapunten volgende vergadering:

 • Samenwerking basisschool – peuter speelgroep – BSO – Johan laten toelichten.
 • Pestprotocol bespreken

 

 

Data M.R. vergaderingen 2017-2018:

 • 1e M.R. vergadering: dinsdag 26 september ’17 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 2e M.R. vergadering: dinsdag 14 november ’17 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 3e M.R. vergadering: dinsdag 30 januari ’18 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 4e M.R. vergadering: dinsdag 20 maart ’18 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 5e M.R. vergadering: dinsdag 15 mei ’18 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 6e M.R. vergadering: dinsdag 26 juni ‘18 (20.00 – 21.00, koffiekamer KBS de Brakken, hierna de borrel met de oudervereniging)

 

Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand notulen M.R. vergadering d.d. 2017-09-26.pdfNotulen M.R. - vergadering d.d. 26-09-2017Notulen M.R. - vergadering d.d. 26-09-20172017-11-13 14:192017-11-13 14:19