Betreft:           Notulen M.R. - vergadering d.d. 20-06-2017

 

Aanvang:

20.00

Plaats:

Koffiekamer – de Brakken

Aanwezig:

T van Vugt (GMR-lid), M Schrauwen (notulist), J van Zuijlen (voorzitter), R van Enschot, P Manniën (penningmeester), K van Hamont, M Bakx, W Avontuur en K van Kleef

Afwezig:

J  Brouwers (secretaris)

Agendapunten:

Acties:

 

 

 1. Opening en mededelingen (Johan)

 

 

 

 1. Notulen/ actiepunten M.R. vergadering d.d. 2017-05-30 (Johan)

 

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20170530.3a

Helderheid m.b.t. financiën MR Brakken en de verplichtingen die we hebben naar Nuwelijn toe.

Thieu

20170530.5a

Aangeven aan Mireille dat we vanaf volgend jaar graag een rechtstreeks lid van de MR in de GMR willen plaatsen i.v.m. goede overdracht.

Thieu

20170530.6a

Aanvraag sparringgesprek over Partnerschap school & ouders bij Verus.

Thieu

20170530.8a

Uitslag verkiezingen als stukje in de nieuwsbrief plaatsen.

Kees en Kim

20170530.10a

Stukje watertappunt schrijven voor in het Gilze Rijens weekblad.

Kees

20170530.10b

Plan van aanpak leerlingenraad maken zodat dit in een teamvergadering met de leerkrachten besproken kan worden.

Thieu, Renske en Maud

20170530.10c

Acties verder uitzetten m.b.t. de informatieavond mediawijsheid.

Wideke, Martijn en Joyce

20170530.10d

Inventariseren hulp voor avondvierdaagse.

Johan

 

 • Avondvierdaagse: misschien dat we voor volgend jaar verder moeten kijken qua hulp dan alleen de ouders van de MR en OR!

 

 

 1. Ingekomen stukken (Thieu)

 

 • Mail RvT m.b.t. advies voorgenomen besluit directievoering.
 • Info MR (juni 2017): twee artikelen: ‘Als het bestuur advies maar lastig vindt’ en ‘O jee, fusie in zicht’. Thieu zal deze twee artikelen inscannen en mailen.

 

 

 

 1. Terugkoppeling vanuit de team (Martijn)

 

 • 31-05-2017 (Team): ontruimingsplan + taakbeleid.
 • 14-06-2017 (studiedag): jaarplan, Even Anders, Overgang groep 2 naar 3, Taal in Blokjes en groepsplannen.

 

 

 1. Terugkoppeling vanuit de G.M.R. (Thieu)

 

 • Voorgenomen benoeming bestuurder: later in de vergadering geeft Thieu aan dat GMR positief advies afgeeft op de kandidaat die voor 1,0 FTE wordt aangesteld. Deze is inmiddels door de RvT benoemd en zal vanaf 1 september starten voor Nuwelijn.
 • Tijdelijke directiestructuur: zie agendapunt 7.
 • Vertegenwoordiging in de G.M.R.:  vandaag wordt afscheid genomen van Mireille tijdens de borrel. Wideke zal volgend jaar namens de oudergeleding gaan plaatsnemen en Carola namens de personeelsgeleding.

 

 

 

 

 1. 1e opzet leerlingenraad (Renske)

 

 • Positief ontvangen door team.
 • Begin schooljaar starten we hiermee met leerlingen van groep 6-7-8. Renske, Maud en Thieu zullen dit oppakken.
 • Renske zal nog dit jaar een stukje in de nieuwsbrief schrijven hierover.

 

 1. Voorgenomen besluit RvT – directiestructuur

 

 • We zullen als MR een negatief advies geven op dit voorgenomen besluit. Met name de evenredige verdeling (bijv. waarom op de Bolster wel een nieuwe (interim) directeur?), het behouden van de eigen identiteit op de Brakken,  en de onduidelijkheid over aanpassing MT-structuur (en daarmee een vast aanspreekpunt voor ouders op de Brakken) baart ons zorgen.
 • De MR probeert af te stemmen met MR van Jozef en Bolster.
 • Johan, Renske, Thieu en Martijn stellen vrijdag 30 juni het advies op en sturen dit door naar de MR-leden om hierop te reageren.

 

 

 

 

Johan, Renske, Thieu en Martijn

 1. Planning 2017-2018

 

 • 1e M.R. vergadering: dinsdag 26 september ’17 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 2e M.R. vergadering: dinsdag 14 november ’17 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 3e M.R. vergadering: dinsdag 30 januari ’18 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 4e M.R. vergadering: dinsdag 20 maart ’18 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 5e M.R. vergadering: dinsdag 15 mei ’18 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 6e M.R. vergadering: dinsdag 26 juni ‘18 (20.00 – 21.00, koffiekamer KBS de Brakken, hierna de borrel met de oudervereniging)

 

De volgende keer de planning voor agendapunten vanuit de jaarplanning wegzetten.

 • Wideke maakt een opzet.
 • We moeten de agenda-items dan wel inplannen en agenderen (actie voor secretaris, Joost).

 

 

 

 1. Wat verder ter tafel komt

 

 •  

 

 

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20170530.10a

Stukje watertappunt schrijven voor in het Gilze Rijens weekblad.

Kees

20170620.7a

Opstellen van een (negatief) advies m.b.t. voorgenomen besluit directievoering aan de RvT.

Johan, Renske, Thieu en Martijn

 

 

 

Agendapunten volgende vergadering:

 • Samenwerking basisschool – peuter speelgroep – BSO – Johan laten toelichten.
 • Doornemen planning M.R. 2016-2017 voor 2017-2018
 • Pestprotocol bespreken

 

Data M.R. vergaderingen 2017-2018:

 • 1e M.R. vergadering: dinsdag 26 september ’17 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 2e M.R. vergadering: dinsdag 14 november ’17 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 3e M.R. vergadering: dinsdag 30 januari ’18 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 4e M.R. vergadering: dinsdag 20 maart ’18 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 5e M.R. vergadering: dinsdag 15 mei ’18 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 6e M.R. vergadering: dinsdag 26 juni ‘18 (20.00 – 21.00, koffiekamer KBS de Brakken, hierna de borrel met de oudervereniging)
Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand notulen M.R. vergadering d.d. 2017-06-20.pdfNotulen M.R. - vergadering d.d. 2017-06-20Notulen M.R. - vergadering d.d. 2017-06-202017-07-07 10:002017-07-07 10:00