Betreft:           Notulen M.R. - vergadering d.d. 20-05-2017

 

Aanvang:

20.00

Plaats:

Koffiekamer – de Brakken

Aanwezig:

T van Vugt (GMR-lid), M Schrauwen (notulist), J van Zuijlen (voorzitter), R van Enschot, P Manniën (penningmeester), K van Hamont, M Backx, W Avontuur en K van Kleef

Afwezig:

J  Brouwers (secretaris)

 

Agendapunten:

Acties:

 

 

 1. Opening en mededelingen (Johan)

 

 • M.R. was aanwezig tijdens de opening van het KOC de Brakken. Complimenten over deze happening en het totale plaatje!  

 

 

 1. Notulen/ actiepunten M.R. vergadering d.d. 2017-01-24 (Johan)

 

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20170328.11a

Bespreken Digiduif, website en Scholen op de Kaart in MT

Martijn

20170328.12a

Bespreken pestprotocol – stand van zaken checken bij Joyce

Martijn

20170328.12b

Bespreken MT: deelname koningsspelen en opties leerlingenraad.

Martijn

 

 • 20170328.11a: Digiduif is besproken in teamvergadering en de functies (wel/ niet beantwoorden), Website wordt door Kiki onderhouden en Scholen op de Kaart wordt door Lia nagekeken.
 • 20170328.12a: pestprotocol zal volgende MR vergadering geaccordeerd moeten worden – wel aandacht voor informatieavond!
 • 20170328.12b: allebei de onderwerpen werden door het MT positief beantwoord. Koningsspelen kan opgenomen worden in de schoolagenda en ook een leerlingenraad kan, maar graag eerst meer informatie hier over m.b.t. voor-en nadelen.

 

 

 1. Ingekomen stukken (Thieu)

 

 • Mail Versus m.b.t. ouderbetrokkenheid (zie agendapunt 6)
 • Financiën Nuwelijn: Ineke gaat bekijken wat er voor de M.R. nog beschikbaar is. Er zal ook gevraagd worden wat er m.b.t. financiënexact wordt verwacht van ons als M.R. door Nuwelijn.

 

 

 

Thieu

 1. Terugkoppeling vanuit de team (Martijn)

 

 • 05-04-2017 (studiemiddag): Studiemiddag muziek.
 • 19-04-2017 (team): wereldverkenning – keuze nieuw thema natuur (in combinatie met 21st Century skills).
 • 17-05-2017 (team): leeskring workshop ter verbetering van de leesbevordering bij kinderen (gegeven door Theek 5).

 

 

 

 1. Terugkoppeling vanuit de G.M.R. (Thieu)

 

 • Bestuursformatieplan 2017-2018: besproken en op enkele punten aangepast en mee ingestemd.
 • Taakbeleid Nuwelijn: wordt vastgezet op 38,8 weken per schooljaar (nu nog ieder jaar het werkelijk aantal weken waardoor dit wisselt van 37 naar 41 weken).
 • Directievoering: in juni wordt er uitsluitsel gegeven over de nieuwe directievoering binnen Nuwelijn (afhankelijk van het traject Gezonde Bedrijfsvoering en de keuzes rondom het directiemodel).
 • Benoeming directeur-bestuurder: 15 juni wordt de nieuwe bestuurder benoemd, nu ligt de preselectie bij de RvT.
 • Vertegenwoordiging in de G.M.R.: voor volgend jaar willen we graag vanwege een goede informatieoverdracht twee mensen vanuit de M.R. in de G.M.R. hebben. Wideke en Thieu (of een ander personeelslid) zullen dit dan doen.  Thieu bespreekt dit met Mireille de Vogel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thieu

 

 1. Ouderbetrokkenheid Verus (partnerschap School en Ouders)

 

 • Scholen die afgelopen jaar trainingen (uit aanbod ‘Verus voor ouders’) hebben afgenomen, krijgen de aanbieding voor een gratis en vrijblijvend sparringgesprek over Partnerschap school & ouders.
 • We willen hier graag gebruik van maken als M.R. en Thieu vraagt dit daarom aan bij Verus voor volgend schooljaar.

 

 

 

Thieu

 1. Trendanalyse

 

 • Vanuit zwakke opbrengsten zijn we twee jaar geleden gestart met het beter analyseren van onze opbrengsten: wanneer zijn resultaten voldoende en wanneer moet er extra aandacht aan vakken/ in bepaalde jaren gegeven worden.
 • In de bijlage zien we dat de tussenopbrengsten een positiever beeld schetsen voor de kleutertoetsen en voor spelling. Ook bij technisch en begrijpend lezen zien we verbetering maar blijven de opbrengsten wankel! Rekenen wordt minder goed gemaakt. De eindopbrengsten (CITO eindtoets groep 8) worden voor het 2e jaar onvoldoende gescoord op de Brakken.
 • Belangrijk is dat de opbrengsten voor schooljaar 2016-2017 en vooral 2017-2018 1e prioriteit gaan worden! Waar kunnen we als Brakken winst behalen op korte en langere termijn. Dit zal samen met externe deskundigen bekeken gaan worden.

 

 1. verkiezingen

 

 • geen nieuwe aanmeldingen binnen n.a.v. de oproep in de nieuwsbrief.
 • De verkiesbare leden vanuit de oudergeleding zullen daardoor nog een termijn zitting gaan nemen in de M.R. Dit zullen we in de nieuwsbrief kenbaar maken (Kees en Kim)!

 

 

 

Kees en Kim

 1. Data vergaderingen 2017-2018 en planning agenda

 

Voorstel:

 • 1e M.R. vergadering: dinsdag 26 september ’17 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 2e M.R. vergadering: dinsdag 14 november ’17 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 3e M.R. vergadering: dinsdag 30 januari ’18 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 4e M.R. vergadering: dinsdag 20 maart ’18 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 5e M.R. vergadering: dinsdag 15 mei ’18 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 6e M.R. vergadering: dinsdag 26 juni ‘18 (20.00 – 21.00, koffiekamer KBS de Brakken, hierna de borrel met de oudervereniging)

 

De volgende keer de planning voor agendapunten vanuit de jaarplanning wegzetten.

 

 

 1. Wat verder ter tafel komt

 

 • Watertappunt: navragen richtlijnen controle watertappunt. Verder nog een stukje PR wegzetten voor het Gilze Rijens krantje – actie Kees van Hamont.
 • Leerlingenraad: we gaan inventariseren bij leerkrachten of er animo is . Thieu zou dit vanuit de leerkrachten willen en Maud en Renske vanuit de ouders (maken een plan van aanpak). Doel is om hiermee in schooljaar 2017-2018 te starten.
 • Ouderavond mediawijsheid – zie mail hieronder: dit willen we heel graag oppakken en eventueel aansluiten bij de week van mediawijsheid in november. Joyce zal dit samen met Wideke (oudergeleding) oppakken.
 • Avondvierdaagse: de vraag of MR kan meehelpen bij de posten – ja! Johan zal inventariseren en dit doorgeven aan de ouderraad.

 

 

Kees

 

Maud, Thieu en Renske

Wideke, Martijn en Joyce

 

Johan

 

 

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20170530.3a

Helderheid m.b.t. financiën MR Brakken en de verplichtingen die we hebben naar Nuwelijn toe.

Thieu

20170530.5a

Aangeven aan Mireille dat we vanaf volgend jaar graag een rechtstreeks lid van de MR in de GMR willen plaatsen i.v.m. goede overdracht.

Thieu

20170530.6a

Aanvraag sparringgesprek over Partnerschap school & ouders bij Verus.

Thieu

20170530.8a

Uitslag verkiezingen als stukje in de nieuwsbrief plaatsen.

Kees en Kim

20170530.10a

Stukje watertappunt schrijven voor in het Gilze Rijens weekblad.

Kees

20170530.10b

Plan van aanpak leerlingenraad maken zodat dit in een teamvergadering met de eerkrachten besproken kan worden.

Thieu, Renske en Maud

20170530.10c

Acties verder uitzetten m.b.t. de informatieavond mediawijsheid.

Wideke, Martijn en Joyce

20170530.10d

Inventariseren hulp voor avondvierdaagse.

Johan

 

Agendapunten volgende vergadering:

 • Samenwerking basisschool – peuter speelgroep – BSO – Johan laten toelichten.
 • Doornemen planning M.R. 2016-2017 voor 2017-2018
 • Pestprotocol bespreken

 

Data M.R. vergaderingen 2016-2017:

 • 6e M.R. vergadering: dinsdag 20 juni ’17 (19.30 – 21.00, koffiekamer KBS de Brakken, hierna de borrel met de oudervereniging)
Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand notulen M.R. vergadering d.d. 2017-05-30.pdfNotulen M.R. - vergadering d.d. 20-05-2017Notulen M.R. - vergadering d.d. 20-05-20172017-06-20 12:142017-06-20 12:14